تبلیغات در اینترنتclose
ﺿﺮورت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي و

نایت اسکین


زمان جاری : دوشنبه 06 خرداد 1398 - 3:51 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 1280
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ﺿﺮورت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي و
ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي اﺿﻄﺮاري، رﻛﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اﺷﻜﺎﻻت زﻳﺎنآور در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف، ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي
ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، در ﻣﺮﺣﻞ اوﻟﻴﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻴﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر،
ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در دراز ﻣﺪت، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات را در آن واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در آﻧﻬﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ اﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي (اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻠﻲ) ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات
و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻳﺎ Preventive Maintenance ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺪف
آﻧﻬﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي اﺿﻄﺮاري، رﻛﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اﺷﻜﺎﻻت زﻳﺎنآور در ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف، ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي
ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، در ﻣﺮﺣﻞ اوﻟﻴﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻴﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻳﻊ وﺿﻌﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻗﺒﻞ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻌﺎﻳﺐ
اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت. [1] ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ: اﻟﻒ) ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي دورهاي،
ب) ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﺷﻜﺎﻻت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎزرﺳﻴﻬﺎ). ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزﻣﺮه ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﻋﻲ
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. [1 ]
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ
از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر، ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در دراز ﻣﺪت، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات را در آن واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي در ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﻬﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ اﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي (اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻠﻲ) ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ
از روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ [ . 4-2 ]
2- ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در 5 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر (ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از 15 ﺳﺎل) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ از ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ در اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي (اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻓﺴﻴﻠﻲ) ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
3- ﺧﻼﺻﻪاي از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارا ﻪﻳ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮردي ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روش ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺟﺰﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻏﻨﻜﺎري اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت (آن ﻫﻢ در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻮﻗﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درون ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ) اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻮروزي ﻳﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻨﻈﻢ، ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ (ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ) ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي درون ﺧﻂ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژي (ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه) ﻣﻲﺷﻮد. [4 ]
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد؛
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﺸﺘﻴﻬﺎي ﻴﺳ ﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر، ﺟﺮمﮔﻴﺮي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر و آب داغ و ﻧﻴﺰ ﺟﺮمﮔﻴﺮي و دودهزداﻳﻲ داﺧﻞ دﻳﮕﻬﺎي
ﺑﺨﺎر، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻠﻪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻲﺷﻮد. [4،2] ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ درﺻﺪ ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﻪ و دﻣﺎي ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﭙﺮﻫﺎي ﻫﻮا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ،
ﻛﻨﺘﺮل و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ، از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. [5،4] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ... ﻧﻴﺰ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. [3] ﺿﻤﻨﺎ، ﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﺗﻮر ي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺒﻖ
زﻣﺎنﺑﻨﺪي، ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد،
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮ ﻫﺎ وﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮر ي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
 ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ ،روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت (ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺗ) ﻳﺪو ﻦ ﻧﻤﻮ .د ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري درﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. [4 ]
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت (ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ)
اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت، در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮادات اﻗﺪام ﮔﺮدد .

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:26
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ﺿﺮورت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي و
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟ ﻲ ﻛﺸﻮر
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد روﺷﻬﺎ ي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟ ﻲ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و
ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻳﺮي ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در روﺷﻬﺎ ي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ ﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ي و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻳا ي ﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻲﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪت اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓ ﻲ
(Specific Energy Consumption (SEC از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژ ي ﻣﺼﺮﻓ ﻲ ﺑﻪ ازا ي ﻴﺗﻮﻟ ﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺼﻮرت ﺷﺪت اﻧﺮژ ي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ، ﺷﺪت اﻧﺮژ ي ﻲﻠﻴﻓﺴ و ﺷﺪت اﻧﺮژ ي ﻛﻞ ﺑﻴﺎن ﻣ ﻲ ﺷﻮد. ﻳﺗﻌﺮ ﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳز ﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
• ﺷﺪت اﻧﺮژ ي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ = ﻲ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژ ي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ ﻣﺼﺮﻓ ﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ (kwh ﻳ) ﺎ ﮔﻴﮕﺎ ژول Gj ﺑﻪ ازا ي
ﻴﺗﻮﻟ ﻳﺪ ﻚ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل
• ﺷﺪت اﻧﺮژ ي = ﻲﻠﻴﻓﺴ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژ ي ﻳ ﻲﻠﻴﻓﺴ ﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴ ﻲﻠﻴ ﻣﺼﺮﻓ ﻲ ﺑﻪ ازا ﻴﺗﻮﻟ ي ﻳﺪ ﻚ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻲﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژ ي ﻳ ﻲﻠﻴﻓﺴ ﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴ ﻲﻠﻴ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب آﻧﺘﺎﻟﭙ ﻲ و ارزش ﺣﺮارﺗ ﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻴﮕﺎ ژول ( Gj ﻴﺑ ) ﺎن ﻣﻲ .ﺷﻮد
• ﺷﺪت اﻧﺮژ ي ﻛﻞ = ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪت اﻧﺮژ ي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ و ﻓﺴ ﻲﻣ ﻲﻠﻴ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ واﺣﺪ يﻫﺎ اﻧﺮژي، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻳﺑﻪ ﻳﻜﺪ ﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻴﮕﺎ ژول (Gj ﻴﺑ) ﺎن ﻧﻤﻮد. [4 ]
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻓﻌﻼً ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻨﻈﻢ، ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي درون ﺧﻂ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻲ [ .ﺷﻮد 4 ]
در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روش ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺟﺰﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻏﻨﻜﺎري اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت (آن ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻮﻗﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درون ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ) اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻮروزي ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺮاي
اﺟﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﮕﺮ ﻴﻧ ي ﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﺑﺎ ﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤ ﺮ ﻴ
و ﻧﮕﻬﺪار ي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ي ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻳا ﻦ ﻣﻮارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺑﺴ ﺎرﻴ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . د ﻟﺬا ﻳر ا ﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ي اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ (3 ﺰﻴﻧ) ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﺸﺘﻴﻬﺎي ﻴﺳ ﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر، ﺟﺮمﮔﻴﺮي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر و
آب داغ و ﻧﻴﺰ ﺟﺮمﮔﻴﺮي و دودهزداﻳﻲ داﺧﻞ دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ﺧﻮاﻫﺪ
. ﺪﺷ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻠﻪﻫﺎي ﺑﺨﺎر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻲ .ﺷﻮد زﻳﺮا وﺟﻮد آب و
ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﺨﺎر، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ [ . 6،4،2] ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر و روﻏﻦ داغ ﻴﻧ ﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗ ﻴﺑﺴ ﻲ ﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ [ . 7 ]
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ي ﻴﺗﻮﻟ ﺪ ﺑﺨﺎر و دﻳﮕﻬﺎ ي ﺣﺮارﺗ ﻲ ﻴﺗﻮﻟ ﺪ روﻏﻦ داغ ﻧﻴ ﻳﺰ ﺑﺎ ﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ درﺻﺪ ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﻪ و دﻣﺎي ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ( ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺎزﻫﺎ ي ﺧﺮوﺟ ﻲ اﮔﺰوز ، ) ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎرﻛﺮد
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗ ﻲ آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ ي در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [ . 6،4 ]
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﭙﺮﻫﺎي ﻫﻮا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﻛﻨﺘﺮل و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ و
ﺣﺮارت در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘ ﻨﺪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧ ﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد [. 5 ]
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن
و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روي ﻻﻣﭗ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﻮر از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ،
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻻﻣﭙﻬ و ﺎ ... از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎ ﻲﻣ ﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻟﺬا، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺟﺮم ﺑﺮ روي ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻳﺎ
رﻓﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 40 % ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻪ ﺑ. ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ؛ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد و
ﻻﻣﭙﻬﺎ زودﺗﺮﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮕﺮزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در آﻧﺠﺎ ﻛﻤﺘﺮ
اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺧﺴﺘﮕﻲ زودرس و ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮل و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ [ . 9،8،4 ]
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ي ﻴﺗﻮﻟ ﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻮا ي ﻓﺸﺮده و ﻛﺎﻫﺶ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻳا يﻫﺎ ﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻲ
ﻧﻜﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار ي آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري و
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ
ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﮔﺎزي ﺳﺎده در ورودي ﻫﻮاي ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺴﺘﻦ آن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫﻮا و ﻋﺪم ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻮا ي ﺪﻴﺗﻮﻟ ي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر) و رﻓﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺘ يﻬﺎﻴ ﻫﻮا در
ﻴﺳ ﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸ ﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ي ﻓﺸﺮده [ . 10،4 ]
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺒﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪي، ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد، ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي
ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮ .د ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ
راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ روﻏﻨﻜﺎري و ﮔﺮﻳﺲﻛﺎري ( رواﻧﻜﺎري ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه
ﺧﻨﻚﻛﺎري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻛﺎري آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . [11،4] ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎ يﻬﺎﻳﻴ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛ ﺎﺗﺎﻟﻮﮔﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ يﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده و راهاﻧﺪاز ي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻳا. ﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار داده ﻣﻲ ﻧﺷﻮﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان آﻧﺮا از روي ﭘﻼك ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ رو ي ﻣﻮﺗﻮر ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮ .د
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴ ﻳﺰ ﺑﺎ ﻳﺪ ﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاريﻫﺎي
 دوره ،اي ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺗﺼﺎﻻت ﺿﻌﻴﻒ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎي ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺧﺮاب و ... در ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و
اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮ يﻫﺎ ﺑﺮق ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ [ .ﺷﻮد 11 ]
ﺿﻤﻨﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ارزﻳﺎﺑﻲ دورهاي ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺻ ﻪﻴ .دﻮﺷ ﻣﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ و
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ي اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان راﻛﺘﻴ ﻴﻮ ﻧ ﺰ ﺿﺮورﻳﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺐ و دورهاي ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ، آﻣﭙﺮ و ﺿﺮﻳﺐ
ﻗﺪرت (cosφ) ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺨﺸﻬﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد . [11،4]
5- اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در
زﻣﺎن ﻛﻢ ﺑﺎري و ﻳﺎ ﺑﺎر ﻋﺎدي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از راه اﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﻴﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، زﻣﺎن ﺳﺮوﻳﺲﻛﺎري ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر
ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺤﺖ ﺳﺮوﻳﺲ، در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . [5،4]
* ﺗﺬﻛﺮ: در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاي ﺷﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻧﺮژي ﺑﺮق در اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻋﺎت دﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﺷﺪت اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ در ﻜﻳ ﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ در
اﺑﺘﺪاي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺑﮕ ﺮﻴ ي ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺎرﭼﻪ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت
ﻛﺎرﻛﺮد آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﻲﺗﻮان از راه اﻧﺪازي آن در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻧ ﺰﻴ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﺳﺎﻟﻨ يﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ و رﻧﮕﺮز ي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻫﻢ اﻧﺮژي
ﺣﺮارﺗﻲ زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ .ﻛﻨﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ ﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ
و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺮرﺳ ﻴﻴﺗﻐ ﻲ ﺮات ﭘﺲ از اﺟﺮا ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻫﺎ
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻨﻈﻢ، اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺗﺐ دورهاي اﻋﻢ از ﻫﻔﺘﮕﻲ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ ﻳﺮﻳ ﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ... در زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ ي و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﻨﻪﻳ يﻫﺎ ﺟﺎر ﻴﺗﺎﺛ ي ﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. [ 5،4،1]
6- ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي، آﻣﻮزش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﭘﻤﭙﻬﺎ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده، ﺗﻬﻮﻳﻪ،
ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ... ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺗﺐ دورهاي اﻋﻢ از
ﻫﻔﺘﮕﻲ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻬﺒﻮد
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي (ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه) ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
دانلود مقاله در
ﺿﺮورت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﺷﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:29
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :