تبلیغات در اینترنتclose
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان

نایت اسکین


زمان جاری : یکشنبه 30 تیر 1398 - 9:38 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 902
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
ﻣﻬﻨﺎز ﺻﺎﻟﺤﻲ ، ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻛﻤﺎلﭘﻮر
ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ) ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﻴﺪه ﺷـﺘﺮﻫﺎی ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻴﺎف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺪه72 و 377 ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﻨﻴﻦ 2 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻟﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 417 ﻳـﻚ ﻛﻮﻫﺎﻧـﻪ، 32 آﻣﻴﺨﺘـﻪ و دوﻛﻮﻫﺎﻧﻪ در ﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر "ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮﮔﺎن، اردﺑﻴﻞ، ﺳﻤﻨﺎن و ﻳـﺰد " ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ . ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﻴﺎف از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﻢﺷﻮﺋﻲ ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿﭽﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺣﺎوی ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳـﺪﻳﻢ و ﻣـﺎده ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻲ"ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺳﺮدوﻛﺲ" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در 5 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮﻳﻚﺳﺎل، ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎل، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ، ﻫﻔـﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻳﺎزده ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 145،141 ،64 ،25 و 74 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺎ روش ﺧﻄـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ "GLM" در ﻧـﺮم اﻓـﺰار
SASدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ (P

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 10:38
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻟﻴﺎف در ﺑﻴﺪه ﺷﺘﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ در اﻟﻴﺎف ﺷﺘﺮ و ﺑﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺮك ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻛﺸﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ درﺻﺪ اﻟﻴﺎف ﺷﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴـﺰ از
اﻟﻴﺎف ﻧﺎﺷﻮر اﺳﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮق، ﺧﺎك و ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﻪ آن اﻟﻴﺎف ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻄﻮرﻛـﻞ اﻟﻴـﺎف ﺗﻤﻴـﺰ
ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ي داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ اﻟﻴـﺎف رﻳـﺰ و ﻛﻮﺗـﺎه آﺳـﺎن ﺗﺮﺣﻼﺟـﻲ و رﻳﺴـﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺪار ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﺷﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻪداري و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎك ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ [8]. در ﺣﺎﻟـﺖ ﺧـﺎم
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ از ﺗﻮده اﻟﻴﺎف ازﻫﻢ ﺑﺎز ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻛﺮده ﺑﻬﻢ ﺧﺎكآﻟﻮد ﻛﻪ ﻣﻮ وﻛـﺮك را ﻣﺨﻠـﻮط دارد، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار
اﻟﻴﺎف ﻛﺮﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺪه ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮرﺑﻨﺪي در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻗﻴﻤﺖ اﻟﻴﺎف واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑـﻪ درﺻـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻛـﺮك دارد، ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻗﻴﻤـﺖ ﭘﺸـﻢ ﺷـﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن داراي ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﺘﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﺷﺘﺮﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف اﻟﻴـﺎف ﭘﺸـﻢ و ﻣـﻮﻫﺮ
ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺮي ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺿـﺎﻓﻲ
دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ، ﻣﻮرد اﻟﻴﺎف ﺷﺘﺮ و ﺑﺰ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﻛﺸـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
زﻳﺎدي از آن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ [4] .
1- ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن، ﻛﺮﻣﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ در
ﺟﻨﻮب ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﮔﺎن و اردﺑﻴﻞ در ﺷﻤﺎل و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻤﻨﺎن و ﻳﺰد از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻟﻴﺎف از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﻬﻠﻮي راﺳﺖ 449 ﺷﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺪه72 و 377 ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎده (417 ﻳﻚﻛﻮﻫﺎﻧﻪ، 32 آﻣﻴﺨﺘﻪ و دوﻛﻮﻫﺎﻧﻪ) ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري
. ﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺮك ﻳﺎ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﻘﺪار 10 ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس 0/1 ﮔﺮم
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻮادﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درون ﻛﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﺮارت 105 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و
ﺑﻪ ﻣﺪت 1 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ و ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧ. ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد، در داﺧﻞ ﺗﻮري و ﻛﻴﺴﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار
داده ﺷﺪﻧﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﻢﺷﻮﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪاي ﺑﺎ 45 ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. دﻣﺎي
ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎي آب ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 40–50 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﺸﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ، ﺣﺎوي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﺎده ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻲ(ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺳﺮدوﻛﺲ) ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از 15
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ از ﻏﻠﻄﻚﻫﺎي ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﺺ آبﻛﺸﻲ ﺷﺪه و وارد دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﺑﻘﻲ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﺪت 3 اﻟﻲ 5 دﻗﻴﻘﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲﺳﺎزد، ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
در اﺗﻮ و در ﺣﺮارت 95 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻮ دﻳﮕﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮازو، اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت 25 اﻟﻲ 30 دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت 105 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺧﺸﻚ و ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺗﻮزﻳﻦ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 15 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚﺑﺎر اﻧﺠﺎم . ﺷﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺮازوي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮروي اﺗﻮو ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 0/02 ﮔﺮم، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. از ﺗﻔﺎوت وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (وزن ﭘﺸﻢ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ) از وزن اوﻟﻴﻪ
(وزن ﭘﺸﻢ ﻧﺎﺷﻮر) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻋﺮق، ﺧﺎك و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﻢ ﻧﺎﺷﻮر اﺳﺖ. از ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﺸﻢ ﺷﺴﺘﻪ و وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺸﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. دادهﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺘﻮازن ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻟﻴﺎف ﺷﺘﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﻮرﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ در 5 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮﻳﻚﺳﺎل، ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎل، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ
ﺳﺎل، ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ده ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﺎزده ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 141 ،145 ،64 ،25 و 74 دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪل ﺧﻄﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ (ﻣﻌﺎدﻟﻪ 1) در روش ﺧﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( GLM) ﻧﺮماﻓﺰار SAS ﭘﺮدازش ﺷﺪ [7] .
1)γijkm = χ +αi + βk +δ k +εijkm
αi ﻛﻪ در آن γijkm اﺛﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻫﺪات، χ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﺻـﻔﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،
δ k اﺛـﺮ ﺟﻨﺲ، βk اﺛـﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ،
اﺛﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و εijkmاﺛﺮ ﺧﻄﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺖ
==========برای مطالعه کامل این مقاله را از اینجا دانلود کنید========

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 10:41
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :