ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘ

زمان جاری : پنجشنبه 24 خرداد 1403 - 5:05 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 1478
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف
ﻣﻬﺪی ﻓﻴﻠﺴﻮف، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪی، ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻪ
ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی وﻳﮋهای در ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ.روش ﻓﻴﻼﻣﻨﺖﭘﻴﭽﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﮕﺮد، واﮔﻦﻫﺎی ﻗﻄﺎر وﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش، در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و... ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ . روش راﻳﺞ در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ، ﭘﻴﭽﺶ اﻟﻴﺎف آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رزﻳﻦ وﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻛﺸﺸﻲ، ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﻨﺪرل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﻴﺎف ﭘﺲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن، در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در درون ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف وﻧﻴﺰ ﺗﻨﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در درون ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .
واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: اﻟﻴﺎف، ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﭘﻴﭽﻲ، ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ،ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دانلود این مقاله

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 10:19
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف در ﺑﺴﺘﺮ رزﻳﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘ
1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ اي از ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي دو و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء - در ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ - ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان از آن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن - در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ وﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ[1 .]ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
دو ﺟﺰء اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و رزﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر،ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر
وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﺶ واﻋﻤﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻟﻴﺎف در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺰن،ﺗﻮﺳﻂ رزﻳﻦ اﺳﺖ[2 . ] ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎ-ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺨﺎزن
ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ- روش ﭘﻴﭽﺶ اﻟﻴﺎف ( Filament winding) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن،اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ(filament) وﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ(strand)،از درون ﺣﻮﺿﭽﻪ
رزﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ وﺳﭙﺲ ﺑﻪ دور ﻣﻨﺪرل ﭼﺮﺧﺎن - ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ - ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻣﻄﻠﻮب اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﭘﺲ از آن،ﺟﺴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه- ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻟﻴﺎف و رزﻳﻦ - از ﻣﻨﺪرل ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن وﺷﺒﻜﻪاي ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
وﺳﺨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد[3 ]. رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ روش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﻳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﭘﻴﭽﺶ اﻟﻴﺎف ﻣﺪﻳﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﺳﺖ[4 ].
اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﭘﻴﭽﻲ :
برای مطالعه کامل این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 10:24
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :