زمان جاری : شنبه 23 تیر 1403 - 6:00 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 2865
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

پی دی اف مقاله در

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ

=========================================

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ *1 ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪي

2

1 - داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، ﺗﻬﺮان ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 1388659516،

mostafa.saeedi@yahoo.com اﻳﺮان

2 - ﻣﺪﻳﺮ H.S.E ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺮ ﺗ ، ﻬﺮان صپ: 13145 - 1698

ﭼﻜﻴﺪه

ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را

ﭘﻴﻤﻮد وﺑﻪ آن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳ .ﻨﺪارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺸﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ،ﺗﺨﺼﺼﻲ

،ﻣﺤﺾ وﻛﺎرﺑﺮدي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﺎر،ﺧﺴﺘﮕﻲ وﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎر

اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن وﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﻲ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻓﻨﻼﻧﺪي Ovako oy در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻛﺎري (OWAS)، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي

ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وراه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ، ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ،اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺎري، ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻀﻼﻧﻲ - اﺳﻜﻠﺘﻲ،OWAS

ﻣﻘ ﺪﻣﻪ :

در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﺪود 30 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت رﺳﻤﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .]1[ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺶ

ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را ﭘﻴﻤﻮد وﺑﻪ آن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺸﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ،ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻣﺤﺾ وﻛﺎرﺑﺮدي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد

وﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﺎر،ﺧﺴﺘﮕﻲ وﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ

وﺿﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن وﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .]2[ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ- ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ

ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎري ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز دردﻫﺎي

ﺧﻔﻴﻒ ﻛﻤﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ از ﻛﻞ ﺑﻴﻤﺎري

ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در ﻓﻨﻼﻧﺪ 31 درﺻﺪ (1994) و در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 44 درﺻﺪ (1996) ﺑﻮده اﺳﺖ. 3[ ].

اﻧﻮاع ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ :

ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد :

1. ﻛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ: ﻛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺨﺖ و ﻛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد 1. ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺨﺖ :ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻋﻀﻼت در ﮔﻴﺮ ﻛﺎر ﺑﻮده و

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻞ زدن. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎر ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻻ و

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ .

2-1. ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ : ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﺻﺮف

اﻧﺠﺎم آن ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻋﻀﻼت درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

2. ﻛﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ: در ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺎﻛﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺑﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ آورﻧﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر دادن آن ﺑﺮ روي

ﺳﻨﮓ ). ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ، درد ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ" ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز

ﻫﻮازي در ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ، ﻋﻀﻼت ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ :

(1) زﻣﺎن × ﻧﻴﺮو =ﻛﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﻫﺎ اﻧﺮژي ﺻﺮف اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد [. 4 ]

ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ :

از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ،ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺑﺪن در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺧﺎص وﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮام ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ

ﺻﺮف ﻧﻴﺮوي زﻳﺎد، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي روﺑﺮو ﻣﻲ ﺳﺎزد. 5 .[ ]5 ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﻨﻨﺪه را در اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮ

ﺷﻨﺎﺧﺖ :

1. ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮم ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن

2. ارﺗﺒﺎط زاوﻳﻪ اي ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺑﺪن

3. ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻳﻚ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺧﺎص

4. ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪن در آن ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

5. ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن در آن ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺧﺎص 6[ ].

 : ( Ovako Working Posture Analyzing System) OWASروش

ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻛﻨﺘﺮل ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، روش OWAS ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ روش ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در در

ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻓﻨﻼﻧﺪي ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم Ovako oy ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي

ﻓﻨﻼﻧﺪي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺳﺎل 1992 روش OWAS را اراﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺮﻓﺸﺎر

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺒﺖﻫﺎ از ﻛﺎر در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت

اﺳﻜﻠﺘﻲ-ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي را ﺑﻪ اﺑﺪاع اﻳﻦ روش واداﺷﺖ در . ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و

ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﺳﻮﺋﺪ، آﻟﻤﺎن و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ . در اﻳﻦ روش ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزﻳﺎﺑﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه در اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را در

آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد

وﺿﻌﻴﺖ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد[7]. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ OWAS در ﺟﺪول (1 آﻣ) ﺪه

اﺳﺖ [ : 6 ].

ﺟﺪول 1. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ 6] OWAS ].

ﻧﻮع ﻛﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ

1 وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ در ﺟﺪول

ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد .

2 ﻓﺸﺎر ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد ,ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

3 اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺸﺎرﻫﺎ آﺳﻴﺐ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

4 ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﺘﻲ - ﻋﻀﻼﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا" اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ

در ﺟﺪول ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ .

در روش OWAS ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

ﺣﺎﻻت ﺑﺪن در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ ﺷﺮط ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در

ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن رﻓﻊ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻛﺎر ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺣﺎﻻت ﺑﺪن :

اﻟﻒ. وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1. وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ

2. اﻳﺴﺘﺎده روي ﻫﺮ دو ﭘﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻴﺪه

3. وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎده و وزن ﺑﺪن روي ﻳﻚ ﭘﺎ

4. وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎده و ﻫﺮ دو زاﻧﻮ ﺧﻤﻴﺪه

5. وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎده و ﻳﻚ زاﻧﻮ ﺧﻤﻴﺪه

6. ﻧﺸﺴﺘﻦ روي ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ دو زاﻧﻮ

7. وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ راه رﻓﺘﻦ

ب. وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1. ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ

2. ﻳﻚ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ

3. ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺷﺎﻧﻪ

. ج وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻪ و ﻛﻤﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ اﺳﺖ :

1. ﻛﺸﻴﺪه و ﺻﺎف


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 01:07
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

2. ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ

3. ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ

4. ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ [3،8 .]

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮ درﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻛﺪ ﺷﺶ رﻗﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ

ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﺗﻨﻪ ، دﺳﺖ و ﭘﺎ و در ﺳﻪ رﻗﻢ ﺑﻌﺪي اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺮوي اﻋﻤﺎﻟﻲ و در آﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ

ﻛﺪ دو رﻗﻤﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻓﺎز ﻛﺎري ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ[3

=======================================

پی دی اف مقاله در

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ

====================================

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي:

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮا دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :

• اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

• ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻃﺎﻗﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮔﺎري آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ .ﻛﻨﺪ

• اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺮان، ﻓﺸﺎر ﻛﺎر وآﺳﻴﺐ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و... ﻣﻲداﻧﻨﺪ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻛﺎرﻫﺎي

اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ .اﻧﺪﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺴﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه وآﻣﻮزش روش

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺪن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ وﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮدن اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان از اﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ

ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ وﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ،اﺳﺘﻔﺎده از

ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر و... ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲد.

• در ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﭘﻴﭽﻲ اﺗﻮﻛﻨﺮ ﭼﻮن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎ زدن ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻛﻤﺮ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻛﻨﺪ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

 از ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

• ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ، ﻏﻴﺮ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﻮده وﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎر واﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮدن ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﭼﺸﻤﻲ ﭘﺎرﭼﻪ وﻧﻴﺰ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻮب ﭘﺎرﭼﻪ را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ زﻧﺪ واﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

دارد،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ،ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ - اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﭘﺪالﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺮﻣﺘﺮ

وﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ (ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ) ﻓﺸﺎر ﻛﺎري ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ وارد ﻣﻲ .ﺷﻮد

• دﺳﺘﮕﺎه دوﺧﺖ اﺗﻴﻜﺖ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وزن زﻳﺎد،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ دارد.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮي

ﺑﺮاي درج اﺗﻴﻜﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،وﻳﺎ ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر را از ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ دارد و

ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻴﺮوي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.

• در واﺣﺪ ﺣﻼﺟﻲ ﻋﺪل ﻫﺎ را روي ﺻﻔﺤﻪ اي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر

وﺳﺒﻚ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﺪ واﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻢ ﺷﻮد.

در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺳﺎﺑﻘﻪ ي زﻳﺎدي ﻧﺪارد و ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺖ- ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺒﺖ

ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 01:09
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 2 RE ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

دوستان فایل پی دی اف مقالاتی که من در انجمن قرار میدهم همه در

صفحه مقالات گیل تکس

موجود می باشد و می توانید از لینک هایی که در همین مطالب قرار می

دهم به پی دی اف ها دسترسی داشته باشید.

متن مقالات برای کمک به کاربران در جهت جستجوی مطالب مورد نظرشان در انجمن قرار می

گیرد. شما عزیزان می توانید  در انجمن مرور کلی بر مقالات داشته باشید.

بنابراین نواقصی که در متون هست ازجمله در فونت و پاراگراف بندی و ... را بر ما

ببخشید.


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 01:09
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !
پرش به انجمن :