ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎ

زمان جاری : پنجشنبه 24 خرداد 1403 - 4:37 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 2776
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎ
دانلود کامل این مقاله در
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﻴﺮ

==============================
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن
وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر )
1 ﻋﺒﺪا... ﺣﺴﻦآﺑﺎدي
، ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺴﻦزاده
∗2
1 - ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻴﻚ، ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 284، ﺷﻤﺎره 11، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 15875 - 3765، اﻳﺮان
2 - داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ، اﺻﻔﻬﺎن، ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 84156-83111، اﻳﺮان
m.hassanzadeh@tx.iut.ac.ir ∗
ﭼﻜﻴﺪه
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺸﻬﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ، روﺷﻨﺎﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺎدﻳز ي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎرﮔﻲ ﻧﺨﻬﺎي ﺗﺎر، ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺦ ﺗﺎر ﭘﺎره ﺷﺪه را از ﻣﻴﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺪد ﻧﺦ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و
آن را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﻟﺬا در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺳﺒﺐ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روي ﻻﻣﭙﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ
ﺷﺪن ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﻮر از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ، ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺳﻮز ﺷﺪن ﺑﻌﻀﻲ از
ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻏﻴﺮه. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر و ﺟﺮم ﺑﺮ روي ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻳﺎ رﻓﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ (اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ) ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 40% ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺧﺴﺘﮕﻲ زودرس و ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رو ﻴﻣ ي ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻳ ﻴﻔﻴﺎ ﻛ ﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟ ﺪﻴ ي، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ، راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ، روﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ :
1 - ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ .
2 - ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روي ﻻﻣﭙﻬﺎ
3 - ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﭼﺮاﻏﻬﺎ
4 - ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﻮر از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ
5 - ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻻﻣﭙﻬﺎ
[ 2،1] ... - و 6
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ 60 % اﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺟﺮم ﺑﺮ روي ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻳﺎ رﻓﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 40 % ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻟﺬا وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟ ﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ﻪ ﺑ. ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ؛ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد و ﻻﻣﭙﻬﺎ زودﺗﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮕﺮزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در آﻧﺠﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ [ . 3،1 ]
2- آزﻣﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي
ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،) اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
3- ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت راﻳﺞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، روﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺷﺪت ﻧ يﻮر ( ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ) ﻻﻣﭙ و ﻬﺎ
ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﮔﺮدد [ . 2،1 ] ﻟﺬا ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ در
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. (در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧ ﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻲﮔﺮدد.)
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ . ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺟﺮم ﺑﺮ روي
ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻳﺎ رﻓﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ [ . 3،1 ]
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ (ﻟﻮﻛﺲ Lux) اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷ ﻦﻴ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،
ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮدد و در
ﻴﻧﺘ ﻳاﺠﻪ ﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻴﻣ ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳو ﺎ ﻛ ﻴﻔﻴ ﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟ ﺪﻴ ي، ﺗﺤﺖ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻗﺮا ﻴﮔر . ﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺧﻲ از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦ و ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺳﻄﻮح اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﻮر، ﺟﺒﺮان ﻛﺮد. (ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺪت اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ [ ) 4،3 ]
4- ﺑﺮﺧﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ؛1 - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ [ . 5 ]
2 - ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰي و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻋﺎري ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا
و ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻄﻮح، در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد. ﺿﻤﻨﺎ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻟﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻻﻣﭙﻬﺎ زودﺗﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا
ﻻﻣﭙﻬﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ [ . 3،1 ]
3 - ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ (ﺗﺬﻛﺮ: اﻳﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺰﻴﻧ
ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ [ ). 3 ]
4 - اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﺳﺘﺎرت ( . اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭙﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻮ ﺳﻮﺳﻮ زدن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻴﻢﺳﻮز ﺷﺪن ﻻﻣﭗ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﻮان، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ [) 3،1 ]
5 - ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺎﻻي آن ﻗﺴﻤﺖ، ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺮدد. در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎﺷﺪ [ . 4،3 ]
6 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﭼﺮاﻏ در ﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻦ [6]
7 - اﻧﺪازه ﺮﻴﮔ ي ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ (ﻟﻮﻛﺲ) ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ [2 ]
8 - ﻴﺗﺎﻣ ﻴﻦ ﻣ ﺰان روﺷﻨﺎ ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮا ي ﺑﺨﺸﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ي ﺪﻴﺗﻮﻟ [ ي 4،2 ]
9 - ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳا( ﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﻳﺑﺎ ﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮدد زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر، ﺷﺪت روﺷﻨﺎ ﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻳﻲ ﺎﺑﺪ [ .) 2

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:39
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎ

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:41
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 2 RE ادامه
5- ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻻﻣﭙﻬﺎ ي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت رﻳﺴﻨﺪﮔ ﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ ﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭙﻬﺎ ي
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔ ﻳﺎ ﻲ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 1.000 ﻲاﻟ 10.000 ﻋﺪد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا، ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭙﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ؛
1 - ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ (ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ )
2 - ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ (ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )
در ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، از اﺳﺘﺎرت ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳ ﻢﻴ ﻴﭘ ﭻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳ ﻢﻴ ﻴﭘ ﭻ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻠﻔﻲ دارد، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺧﺎزن ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮا ﻳ ي ﻚ ﻻﻣﭗ 40 وات، ﺣﺪود 10 وات اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻳ ﻲ ﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑ ﻲ 40
ﻲواﺗ ، در ﻋﻤﻞ ﺣﺪود 50 وات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ در ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺎرت ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪاز ي
ﭼﺮاغ از ﻳﻚ راﻛﺘﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻜﻴ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻠﻔﺎت آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. [1 ]
در اداﻣﻪ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨ ﻦﻴ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
=========================================
کامل اینجا
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﻴﺮ

=========================================
6- ﺟﻤﻊﺑﻨﺪ ي و ﻧﺘ ﺠﻴ ﺮﻴﮔﻪ ي
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ، راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪت
ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده و
ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ را ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ
و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد؛
• ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و
ﻛﺴﺐ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي [5 ]
• ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰي و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻋﺎري ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ در اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﻳﺮان - 5 ﺗﺎ 7آﺑﺎن 1388 - رﺷﺖ، اﻳﺮان
The 1st International and the 7th National Iranian Textile Engineering Conference – 27-29Oct 2009- Rasht, Iran
ﻫﻮا و ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻄﻮح، در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد. ﺿﻤﻨﺎ، در ﺑﺮﺧﻲ از
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻟﻦ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻻﻣﭙﻬﺎ
زودﺗﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ. [3،1 ]
• ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻴﻢﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ (اﻳﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺰﻴﻧ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.)
[ 3]
• ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﭼﺮاﻏ در ﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻦ [ 6]
• ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻻﻣﭙﻬﺎي آن ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ. [3 ]
• در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ، ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎﺷﺪ. [4 ]
• ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪت
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد و اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻴﺎج
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻧﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﺴﺘﮕﻲ
زودرس اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. [4-2 ] ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻳﺎ ﺑﻲدﻗﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﮔﺮدد .
• ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ( ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﻔﺮادي، ﺑﻠﻮﻛﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ و اي ﻣﺮﻛﺰي) [6 ]
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﺳﺘﺎرت. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي
رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭙﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ
راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﺳﺘﺎرت، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد. (ﺗﺬﻛﺮ: ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ
رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 1.000 اﻟﻲ 10.000 ﻋﺪد، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.) ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، داراي ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﻧﻮر، ﻣﺤﻮ ﺳﻮﺳﻮ زدن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻧﻴﻢﺳﻮز ﺷﺪن ﻻﻣﭗ، ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ. [3،1 ]
• ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري در ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ؛ اﻧﺪ ازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ .
[1]
• و ﻏﻴﺮه


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:45
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 3 RE ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎ
دوستان فایل پی دی اف مقالاتی که من در انجمن قرار میدهم همه در صفحه مقالات گیل تکس موجود می باشد و می توانید از لینک هایی که در همین مطالب قرار می دهم به پی دی اف ها دسترسی داشته باشید.
متن مقالات برای کمک به کاربران در جهت جستجوی مطالب مورد نظرشان در انجمن قرار می گیرد. شما عزیزان می توانید  در انجمن مرور کلی بر مقالات داشته باشید.
بنابراین نواقصی که در متون هست ازجمله در فونت و پاراگراف بندی و ... را بر ما ببخشید.

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:56
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :