تبلیغات در اینترنتclose
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎه

نایت اسکین


زمان جاری : دوشنبه 06 خرداد 1398 - 3:51 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 1528
نویسنده پیام
mrl590 آفلاین


ارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺟﺮایی

======================================
ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻬﺮه وري، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ
اﻧﺮژي در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻓﺴﻴﻠﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻚﻛﻦ و اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﻧﻘﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ؛ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ، دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ... ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻃﺎﻗﻜﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ
از اﻳﻦ اﻃﺎﻗﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ... ، ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﻮع رﻧﮕﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺎرﭼﻪ در اﻣﺘﺪاد
اﺳﺘﻨﺘﺮ، دﺑﻲ ﻫﻮاي داغ و ﻏﻴﺮه، از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲروﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎه، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري (ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ) و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﺣﺮارت، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺑﻬﺮه يور اﻧﺮژ ،ي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
- 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﻨﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮕﺮزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺎرﭼﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺮ روي ﻇﺎﻫﺮ، زﻳﺮدﺳﺖ، ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻤﻴﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژي در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻓﺴﻴﻠﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻬﺮه وري، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻚﻛﻦ و اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻛﻪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ؛ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ، دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ... ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﭘﺎرﭼﻪ، ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻧﻮع رﻧﮕﻴﻨﻪﻫﺎ و
ﻣﻮاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺎرﭼﻪ در اﻣﺘﺪاد اﺳﺘﻨﺘﺮ، دﺑﻲ ﻫﻮاي داغ و ... از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪرن ﻲﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎه،
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري (ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ) و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. [ ]1،


امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:31
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 1 RE ادامه
2 ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﻮﻧﻬﺎ و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري و راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
3- ﺧﻼﺻﻪاي از اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻚﻛﻦ و اﺳﺘﻨﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ را ﻣﻲﺗﻮان
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد؛
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ( آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﻲﮔﺮدد)، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدن ﺳﺮﻋﺖ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮارﺗﻲ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎرﭼﻪ 2،3[، ] اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ داراي آب و ﻫﻮاي
ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان 4[، ) ] ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻻ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮﻻرد و آﺑﮕﻴﺮي از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور (Swimming Rolls ،) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺸﺎر در ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﺸﺎر در ﻋﺮض ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮري و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺧﺸﻚﻛﻦ (در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ 4[، ) ] اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻏﻴﺮه، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﻴﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه و
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ؛ ﺟﻨﺲ، ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﻮع رﻧﮕﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ،
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺎرﭼﻪ در اﻣﺘﺪاد اﺳﺘﻨﺘﺮ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺎرﭼﻪ در اﺳﺘﻨﺘﺮ و دﺑﻲ ﻫﻮاي داغ، 1،2[ ] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و
ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ 2،3[، ] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري و اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل روﻏﻦ داغ و ﺑﺨﺎر (در
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ روﻏﻦ داغ ﻳﺎ ﺑﺨﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد 4[، ) ] ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﻮز
ﺟﺎي ﺑﻮﻳﻠﺮ روﻏﻦ ، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي دور ﻓﻦ دﻫﺎ ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﻚﻛﻦ، ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي دور ﻓﻦﻫﺎي ﮔﺮدش ﻫﻮا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز آﻓﺮ ،ﻳﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت درﻳﭽﻪﻫﺎي اﮔﺰوز ( دﻣﭙﺮﻫ 2،4[، )ﺎ ] اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲﻛﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن 4،5[، ] ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﻲ اﮔﺰوزﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ؛ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ آب و ... [ ]3،5
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮق در
ﻛﺸﻮر، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﻛﻢ ﺑﺎري ﻳﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎر ﻋﺎدي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ( ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق در
آن ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ،) ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻫ. ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺳﺮوﻳﺲﻛﺎري و ﺗﻌﻤﻴﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر
ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق در آن ﺳﺎﻋﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ]4 -6 [.
ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از
ﻧﻈﺮ اﻧﺮژي ﻓﺴﻴﻠﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺴﺎرات و ﭘﻴĤﻣﺪﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي (ﻓﺴﻴﻠﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)، ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﺎﻟﻦ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي،
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻬﻼك، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت و [ ... 8،7،4 ]
4- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ و ﺧﺸﻚﻛﻦ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ و زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ و ﺧﺸﻚﻛﻦ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره
ﻛﺮد؛
• ﻣﺼﺮف زﻳﺎد اﻧﺮژي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰ ﻨﻪﻳ يﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺮژي
• ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎﻟﻦ
• اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ و ...
• اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت
• اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻬﻼك و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت
 ]4،7،8[ ﻏﻴﺮه و •
5- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻨﺘﺮ در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻳﺮي ﻛﺸﻮر
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﻃ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ و رﻧﮕﺮزي در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4 اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. ﺧﺮاﺑﻲ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮ : د
• ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن در دﺳﺘﮕﺎه
• ﻧﺎﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﺎﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻓﺸﺎر وارده در ﻋﺮض ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان
رﻃﻮﺑﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﭼﻪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﺎﭼﺎراً ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎرﭼﻪ، دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺎﺋﻴﻦ راه اﻧﺪازي ﻛﺮد.ﻋﺎﻳﻖ ﻧﺒﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل روﻏﻦ داغ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
• ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4، ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻨﺒﻪ -
ﻲﭘﻠ اﺳﺘﺮ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮ ﻲﺒﻳ g/m
2
220، ﺣﺪود 15 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﻻزم، آن را ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻟﺬا در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4 در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺮوﺣﻪ و
زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﮕﻴﺮ در آن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ :
اﻟﻒ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ در اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4، ﻳﻚ دﻳﮓ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 2,500,000 Kcal/hr ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ در
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت
ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺳﻄﻮح و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲرود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن
ﺣﺮارﺗﻲ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود 50% از ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
دﻳﮓ روﻏﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؛
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﭘﺎرﭼﻪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ: 15 m/min
ﻋﺮض ﭘﺎرﭼﻪ 2: ﻣﺘﺮ
وزن ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﭘﺎرﭼﻪ : ﺣﺪود 220 ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﭘﺎرﭼﻪ ( 60% = (%Pick up
ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮرﻛﺮده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :
Kg/m = 396 Kg/hr 2
15 m/min × 2 m × 60 min/hr × /0 22
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﭼﻪ :
396 Kg/hr × %60 = 237 6/ Kg/hr
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1 و 540 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض
اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ :ﺑﺎ
(ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد) 148,000 Kcal/hr
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد، راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ در اﺳﺘﻨﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود 12% اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي آن، ﺣﺪود 70 -60 درﺻﺪ اﺳﺖ؟ ]4 [!
)ب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آن
ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮ ﻜﻳ ﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺮ ﺷﻤﺎره 4 ﺣﺪود 65 Kw ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪود 25-35 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد، اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻧﻤﻮ (.د ﺗﺬﻛﺮ: ﻳﻫﺰ ﻨﻪ اﻧﺮژ ي
Kcal hr
Kcal hr
5.0 ,2 500,000 /
148,000 /
×
×100≈%11 9. ﺣﺮارﺗﻲ راﻧﺪﻣﺎن =

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:33
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mrl590 آفلاینارسال‌ها : 81
عضویت: 4 /6 /1391
محل زندگی: بابل
سن: 24
شناسه یاهو: mrl590
تشکرها : 24
تشکر شده : 6
پاسخ : 2 RE ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺘﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎه

امضای کاربر : >>>>>>>>>>>>گیل تکس
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 00:35
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخ
برای نمایش پاسخ جدید نیازی به رفرش صفحه نیست روی تازه سازی پاسخ ها کلیک کنید !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :